Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van klanten, leveranciers en andere partners. Deze policy regelt de verwerking van die gegevens en geeft inzicht in de verschillende facetten van de richtlijnen van de Europese Verordering van 2106, dewelke sinds 25 mei 2018 in werking is getreden.

Aanleiding

Op 25 mei 2018 treedt in de EU de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG brengt voor alle bedrijven die werken met persoonsgegevens (of bedrijfsgegevens die herleidbaar zijn naar persoonsgegevens) verplichtingen met zich mee. Zo ook voor ons, Vigor als jullie SAP Business One partner.

Dit document bevat de voor Vigor NV relevante verplichtingen en geeft daarmee ook weer hoe we deze regelen binnen onze eigen organisatie.

Welke gegevens verwerken wij

Voor de verwerking van klant vragen (support of andere), prospect verzoeken (via onze website) or andere samenwerkingen (partners / leveranciers / …) worden door onze collega’s één of meerdere van onderstaande persoonsgegevens verwerkt (afhankelijk van het type aanvraag). Deze gegevens kunnen zijn verstrekt middels een online formulier via de website, telefonisch of per e-mail.

  • Naamgegevens (organisatienaam, voornaam, achternaam);
  • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats, land);
  • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
  • Bankgegevens (IBAN, BIC);

Voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren wordt van bezoekers op de website tevens onderstaande gegevens verwerkt.

  • Ip-adres;

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (support of andere) en het ondersteunen van de daaruit voortvloeiende acties. Uw persoonsgegevens worden daarnaast gebruikt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen rond onze samenwerking (bv. telefonische bijstand / facturatie).


 

Delen met anderen

De door jullie verstrekte gegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen (subverwerkers) met dewelke wij contacten onderhouden ten behoeve van de tussen ons afgesloten overeenkomsten.  Het kan daarbij bv. gaan over hardware partners, experts in specifieke domeinen.

Belangrijk in deze is dat dit altijd eerst voorafgaand met jullie zal worden besproken.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een (dwingende) wettelijke verplichting, regelgeving of gerechtelijk bevel.

Vigor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien indien een derde die gegevens onrechtmatig gebruikt.

Hoe lang bewaren we de gegevens

Richtlijn hierin is voor ons de goede samenwerking en ondersteuning van onze klanten en partners. De gegevens zullen door Vigor dus worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze contractuele relatie goed in te vullen.  Daarnaast dienen wij wegens wettelijke bepalingen uw gegevens minimaal bijhouden gedurende de geldende wettelijke regels. Dit is bijvoorbeeld van toepassingen bij overeenkomsten.

Veiligheidsmaatregelen / Beveiliging.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor zijn onderstaande technische en organisatorische maatregelen genomen:

  • De persoonsgegevens worden beschermd middels diverse ICT beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, antivirus en versleuteling;
  • Logische toegangsbeveiliging (wachtwoorden);
  • Limitering van fysieke toegang tot systemen;
  • Geheimhoudingsbepaling in arbeidsovereenkomst;
  • Deze privacy overeenkomst.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via gdpr@vigor.be

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Vanzelfsprekend kunt U op elke moment inzage vragen naar de door ons verzamelde persoonsgegevens.  U heeft tevens het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gdpr@vigor.be of naar ons kantoor adres : Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, België

Gelieve er rekening mee te houden dat bij een eventuele vraag tot verwijdering onze dienstverlening impact kan ondervinden.

Indien U op enig moment zou oordelen dat uw rechten niet werden gerespecteerd is het mogelijk om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommisie (www.privacycommission.be)

Facebook, LinkedIn (social media)

Vigor is ook aanwezig op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Lees zeker ook hun privacyverklaring (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en kunnen tevens opgevraagd worden via e-mail.

Conclusie

Binnen Vigor nemen wij de privacy van onze klanten, leveranciers en partners serieus.  De persoonsgegevens die wij verzamelen hebben als doel onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Aarzel dus ook niet ons te contacteren indien er vragen zijn via: gdpr@vigor.be

 

 

Vigor NV, 20/05/2018